หน่วยยามรักษาการณ์

  • หน่วยยามรักษาการณ์  ปรับเป็น  งานรักษาความปลอดภัย

 

เดิมหน่วยยาม ฯ ไม่มีที่ตั้งของตัวเอง แต่มีที่พักยาม ฯ 2 ห้อง อยู่ หลังแผนกซ่อมบำรุง ( ปัจจุบันเป็นห้องครุภัณฑ์ของหน่วยพัสดุกลาง ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ใช้ป้อมยามหน้าโรงพยาบาลติดประตูเข้าเป็นที่ตั้งของหน่วย ฯ และต่อมา ในปี พ.ศ. 2526 ทางโรงพยาบาลได้สร้างที่พักยามให้อยู่ติดกับที่ทำการของหน่วย ฯ 

หน้าที่และการดำเนินการ
หน้าที่หลักของหน่วยยามรักษาการณ์ มีดังนี้
ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการและการป้องกันการก่อวินาศกรรม
ระงับเหตุร้ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ช่วยเหลืองานของทางโรงพยาบาลตามความเหมาะสม
ช่วยเหลือแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อกับโรงพยาบาล
จัดการจราจรภายในโรงพยาบาล
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บังคับบัญชาของทางโรงพยาบาลได้สั่งการหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน่วยยามรักษาการรักษาเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ขณะกำลังก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานผู้อำนวยการ มีกำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานผู้อำนวยการ มีกำลังเจ้าที่ 3 นาย คือ นายสุทัศน์ สร้อยน้ำ แผนกการเจ้าที่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เป็นผู้ดูแล ในปี พ.ศ. 2512 กำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 13 นาย ต่อมาปี พ.ศ. 2519 – 2520 มีกำลังเจ้าหน้าที่ 30 นาย ผู้อำนวยการจึงมอบหมายให้ นายมงคลชัย กุลพฤกษ์  เป็นผู้ประสานงาน และได้เปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานมาแล้วรวม 7 นาย คือ นายสุทัศน์ สร้อยน้ำ นางพวงรัตน์ สร้อยน้ำ นายมงคลชัย กุลพฤกษ์ นายดิลก ธรรมบูชา นายตาล ปจันสกุณี นางรำพึง ลอประยูร และนายสุรชาติ ณ หนองคาย ปัจจุบันหน่วยยามรักษาการณ์มีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 67 นาย แบ่งเป็น 3 ผลัด คือ ผลัดเช้า 07.00 – 15.00 น. ผลัดบ่าย 15.00 – 23.00 น. ผลัดดึก 23.00 – 07.00 น. ระหว่าง พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ.2527 ทางโรงพยาบาลได้ทดลองจ้างบริษัทเอกชนมาทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยยาม ฯ ของโรงพยาบาลแต่ก็ได้เลิกจ้างไป และได้มอบหมายให้หน่วยยาม ฯ ดูแลรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

หัวหน้าหน่วยงาน
คนที่ 1 คุณจิรศิลป์ สุกใส พ.ศ. 2512 – 2513
คนที่ 2 คุณสุรกิต คงวุฒิ พ.ศ. 2513 – 2526