หน่วยอาหารและโภชนาการ

  • หน่วยอาหารและโภชนาการ  ปรับเป็น  ฝ่ายโภขนาการ

 

ประวัติและความเป็นมา
เนื่องจากผู้ก่อตั้งคณะฯ ได้มีแนวคิดว่า ควรจะมีโภชนาการ  ซึ่งได้ผ่านการศึกษาและฝึกอบรมทางด้านโภชนาการโรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบด้านอาหารสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ในปี พ.ศ. 2509 จึงได้ขอโอนอาจารย์รัศมี คันธเสวี มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่งไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา โดยทุนร็อคกี้เฟลเลอร์ ในปีต่อมาได้ขอโอนย้ายอาจารย์รุจิรา พรมโมปกรณ์ จากกระทรวงเกษตรเพื่อมาเตรียมปฏิบัติงานร่วมกับคุณสุภาวดี ศิริบูรณ์
ในปี พ.ศ. 2511 Dr. Annie Moore จาก Kansas University ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง dietetics ได้เดินทางมาให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งหน่วยงานและการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2512 ได้เปิดบริการอาหารแก่บุคลากรของคณะ ฯ ที่ตึกกลาง ซึ่งเรียกกันว่า Cafeteria ทั้งวัน และเปิด Coffee Shop ที่ชั้นล่างของอาคาร 1 ในปี พ.ศ. 2523 ได้เริ่มร้านข้าวแกงมูลนิธิ ฯ ที่ด้านหลังของตึกปัจจุบันพยาบาล เพื่อบริการแก่ผู้ป่วยที่มารอตรวจและญาติ ในปี พ.ศ. 2527 ได้เปิดบริการอาหารกลางวันแก่อาจารย์ที่ชั้นลอย Cafeteria ซึ่งเรียกกันว่าห้อง วี ไอ พี ตามคำขอของสภาอาจารย์ในสมัยนั้น แต่เดิมชั้นลอยนี้ใช้เฉพาะรับแขกของคณะ ฯ อย่างเป็นทางการ และเมื่อภาควิชาขอยืมใช้เป็นครั้งคราวเท่านั้น
หน่วยอาหารและโภชนาการได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะฯ ตลอดมา จึงได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอๆ ทั้งในด้านสถานที่คุณภาพอาหาร และการบริการ

สถานที่
ระหว่าง พ.ศ. 2511-2516 สำนักงานของหน่วยอาหารและโภชนาการตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ส่วนหน้าของภาควิชาพยาบาลในปัจจุบัน ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร 4 ส่วนครัวและที่ทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร 4
ในการเตรียมสถานที่สำหรับหน่วยอาหารและโภชนาการในระยะต้น ปรากฏว่าไม่ได้เตรียมห้องผสมน้ำนมสำหรับทารกไว้ด้วย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2513 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างห้องผสมน้ำนมโดยดัดแปลงจากส่วนหนึ่งของหน่วยจ่ายกลางและหน่วยเวชระเบียน

การแบ่งส่วนงาน
แผนกอาหารและโภชนาการแบ่งส่วนงานออกเป็นฝ่ายบริหารและธุรการ ฝ่ายอาหารและบริการ ฝ่ายโภชนบำบัด ฝ่ายโภชนศึกษา

หน้าที่และการดำเนินงาน
ให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามหลักโภชนบำบัดและโภชนาการ
ให้บริการอาหารแก่นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล
ให้บริการอาหารแก่บุคลากรของคณะ ฯ และบุคคลภายนอก
ให้บริการด้านวิชาการแก่ผู้ป่วยทั้งภายใน ภายนอก นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ให้ความร่วมมือในการทดลองค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการและโภชนบำบัด
เผยแพร่ความรู้ในด้านโภชนการและโภชนบำบัดทั้งทางสื่อมวลชน การประชุมวิชาการ และฝึกอบรม
หน่วยงานนี้ได้มีส่วนร่วมในการสอนนักศึกษาพยาบาลและผู้ช่วยวิชาโภชนาศาสตร์ และโภชนบำบัด โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ 2513 นอกจากนี้ยังช่วยสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร และโภชนาการจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ส่งมา
ในด้านการวิจัย หน่วยงานนี้ได้ให้บริการในการเตรียมอาหารเพื่อการวิจัยที่ Metabolic Kitchen ที่หอวิจัยทางคลินิก เพื่อการวิจัยของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ปริญญาโททางโภชนาศาสตร์ โดยเริ่มบริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 นอกจากนี้ยังร่วมกับศูนย์วิจัย และสถาบันโภชนาการทำการวิจัยภาคสนามอีกด้วย