แผ่นทองแดงจารึกพระปรมาภิไธย


  แผ่นทองแดงจารึกพระปรมาภิไธย
 


  แผ่นทองแดงจารึกพระปรมาภิไธย
 


  แผ่นทองแดงจารึกพระปรมาภิไธย
 

        แผ่นทองแดงจารึกพระปรมาภิไธย มีขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 103 เซนติเมตร เป็นแผ่นทองแดงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงจารึกพระปรมาภิไธย  ในวันที่ 3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2512 เวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นวันที่  เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในแผ่นทองแดงมีข้อความ ดังนี้ “ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “รามาธิบดี” เมื่อ พ.ศ. 2508 อาคารหลังนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2508 เวลา 10.52 น. และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด ในวันเสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เวลา 15.00 น. พระราชกฤษฎีกาก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 เป็นปีที่ 20 ในรัชกาลปัจจุบัน”
        ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557   ทางคณะฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารหลัก (อาคาร 1) ทางคณะฯ จึงย้ายแผ่นทองแดงมาจัดเก็บอยู่ที่สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารบริหาร (อาคารเรียนรวม) เป็นการชั่วคราว และนำไปติดที่ผนังกำแพงด้านขวามือของทางเข้าอาคารหลัก (อาคาร 1) จากด้านที่ติดกับถนนพระราม 6 เหมือนเดิม