You are here

ตะเกียงไนติงเกล


  ได้รับบริจาคจาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

        ตะเกียงไนติงเกลทำจากเซรามิก เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นน้อง ได้สืบทอดเจตนารมณ์การเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคต มีพิธีส่งมอบตะเกียงแทรกอยู่ในพิธีรับมอบหมวก โดยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตัวเป็น มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล และมอบตะเกียงดังกล่าวนี้ให้นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1  พร้อมกันนี้ในระหว่างส่งมอบตะเกียง ผู้รับจะท่องคำปฏิญาณตนของฟลอเรนซ์ไนติงเกลเพื่อเป็นพยาบาลที่ดี จึงนับว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มาก

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com