หอพักนักศึกษาแพทย์ และ โรงเตี๊ยม

 
  หอพักแพทย์

 
  โรงเตี๊ยม

 

        หอพักนักศึกษาแพทย์และโรงเตี๊ยม หอพักนักศึกษาแพทย์เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ได้รับงบประมาณสร้างเพียง 1 หลังในระยะแรก ดังนั้นนักศึกษาแพทย์ชายและหญิงจะอยู่สลับชั้นกัน ด้านขวาของหอพักแพทย์ คือ โรงเตี๊ยม ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวใช้เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารอีกหนึ่งแห่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในอดีต หอพักนักศึกษาแพทย์ก่อสร้างตั้งแต่เปิดคณะฯ ราคา 16.73 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณสร้างเพียง 1 หลัง ดังนั้นนักศึกษาแพทย์ชายและหญิงจะอยู่สลับชั้นกัน ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 5 ให้มีการเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์จาก 80 คน เป็น 120 คน คณะฯ ได้วางแผนที่จะสร้างหอพักใหม่อีก 1 หลัง เป็นอาคาร 8 ชั้น แต่เทศบัญญัติได้กำหนดความสูงอาคารโดยรอบพระราชฐานไม่ให้สูงเกินกว่า 12 เมตร หากคณะจำเป็นต้องสร้างก็จะสร้างได้เพียง 4 ชั้น ทางคณะฯ จึงระงับการก่อสร้างอาคารใหม่เพราะไม่คุ้มค่ากับที่ดินซึ่งมีราคาแพง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้มีความคิดที่จะขยายอาคารเก่าให้สามารถรับจำนวนนักศึกษาได้มากขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2528 ได้มีการต่อเติมอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ในวงเงิน 4,300,000 บาท โดยได้ดัดแปลงอาคารเดิมดังนี้ ชั้นที่ 1 ขยายห้องว่างเก่าของชั้น 2,4,5,6,7,8,9 ต่อเติมอาคารด้านข้างออกไปเป็นอาคาร 3 ชั้น ใช้เป็นที่พักผ่อนหรือเล่นกีฬาในร่ม รวมทั้งซ่อมรอยร้าวทำระบบป้องกันน้ำรั่วที่ดาดฟ้าชั้น 10 และซ่อมแซมลิฟท์ 2 ตัวด้วย ทำให้ใช้งานคล่องตัวขึ้น แต่ตัวลิฟท์ยังเป็นของเดิมซึ่งปิดไม่สนิทต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนั้นบริเวณหลังหอพักแพทย์ส่วนที่ติดกับรั้วโรงพยาบาลประสาท และสถาบันมะเร็งยังได้ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์การทำสวนโดยใช้เงินรายได้คณะฯ