๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระบารมีปกเกล้าชาวรามาธิบดี