ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

Farewell Party

Congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทุกคนที่สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี

และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาตร์ปีที่ 3 ทุกคนที่สอบผ่านการสอบภาคปฏิบัติ