Farewell Party

Congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทุกคนที่สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี

และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาตร์ปีที่ 3 ทุกคนที่สอบผ่านการสอบภาคปฏิบัติ