รับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2565 อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

เปิดรับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565

- หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ 2 ปี

- หลักสูตรประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ 1 ปี ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้-31 ตุลาคม 2564

สนใจสมัคร!!

- ดาวโหลดใบสมัครหลักสูตร 1ปี https://drive.google.com/.../1Et...

- ดาวโหลดใบสมัครหลักสูตร 2ปี https://drive.google.com/.../1Tz7...

หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร 02-200-3776 หรือ Email: ramasleep3776@gmail.com