แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2564