รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การรับสมัครและประกาศการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว

  2. ต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาอายุรศาสตร์จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วหรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรมในปีสุดท้ายของสาขาวิชาอายุรศาสตร์

  3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

  4. ถ้าเป็นผู้พิการทุพลภาพจะต้องไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

 

เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ กันยายน 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก กันยายน 2564

 

สนใจรับใบสมัครที่ คุณเสาวลักษณ์ พัฒนวงศ์สวัสดิ์

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาคารหลัก ชั้น 7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 โทร. 02-201-1477 ต่อ 11