มุมศิษย์เก่า

 
ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.พิเศษหญิง จริยา เกตุแก้ว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่น 47 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.พิเศษหญิง...