You are here

ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.พิเศษหญิง จริยา เกตุแก้ว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่น 47 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 
 
 
       โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.พิเศษหญิง จริยา เกตุแก้ว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่น 47 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 2201 0828 โทรสาร 0 2354 7296