ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.พิเศษหญิง จริยา เกตุแก้ว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่น 47 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 
 
 
       โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.พิเศษหญิง จริยา เกตุแก้ว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่น 47 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า