กิจกรรม Wet lab สำหรับแพทย์ประจำบ้าน 2560

ภาควิชาจัดกิจกรรม Wet lab ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560