ภาพกิจกรรมในงานโครงการสัมมนาเรื่อง “บริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริการด้วยใจ และสานสัมพันธ์บุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ”