กิจกรรมนอกหลักสูตร ปี 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

• งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

• กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ และพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2

• พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล

• กิจกรรมประชุมเชียร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

• Mahidol Day: Day of Service 24 กันยายน 2559

• มหิดลวิชาการ Mahidol Open House 2016

• งานเดิน-วิ่งมหิดล รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 2

• การฝึกอบรม Thai Simulation Training Don Muang VTBD 2016

• โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ค่ายนพลักษณ์”

• การแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
  ระดับเขตกรุงเทพมหานคร: Bangkok EMS Rally 2017

• การแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
  ระดับชาติ: National EMS Rally 2017

• งานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ (National EMS Forum) ครั้งที่ 11

• การอบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลรามาธิบดี