เข้าร่วมการฝึกอบรม "ระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข"

เข้าร่วมการฝึกอบรม "ระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข"/60

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  

  

     เมื่อวันที่ 20 และ 21 กรกฎาคมนี้ นักศึกษาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 / 2 และว่าที่ GEN 3 ได้รับโอกาสที่ดีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เข้าร่วมการฝึกอบรม "ระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข" ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอบคุณ นพ.ประกิจ สาระเทพ ERRAMA รุ่นที่ 4 ที่มอบความรู้และประสบการณ์ดีๆ กับพวกเราทั้ง 2 วัน