โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ "กิจกรรมนพลักษณ์"

โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ "กิจกรรมนพลักษณ์"

วันที่ 14 - 15 มกราคม 2560

ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
 


            เมื่อวันที่ 14-15 มกราคมที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ "กิจกรรมนพลักษณ์" ขึ้นแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
            สำหรับนพลักษณ์ (Enneagram) เป็นศาสตร์ที่ช่วยให้คนได้รู้จักกับตัวเองตามความเป็นจริงมากขึ้น เข้าใจจุดอ่อน-จุดแข็งของคนแต่ละประเภท พร้อมที่จะเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น โดยสามารถแบ่งคนออกเป็น 9 กลุ่มตามลักษณะนิสัย ดังนี้
            1. ผู้สมบูรณ์แบบ - อยู่กับความจริง มีหลักการและมโนธรรมสำนึก ดำเนินชีวิตตามอุดมคติของตนเอง
            2. ผู้ช่วยเหลือ - เป็นคนอบอุ่น ดูแลห่วงใย และรับรู้ความต้องการของผู้อื่นได้ไว
            3. ผู้ใฝ่สำเร็จ - กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี มั่นใจตัวเองและมีเป้าหมาย
            4. คนโรแมนติก - รู้สึกอ่อนไหว อบอุ่น และเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
            5. ผู้สังเกตการณ์ - สนใจหาความรู้ เก็บตัว ช่างวิเคราะห์และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้เร็ว
            6. นักปุจฉา - รับผิดชอบ ไว้ใจได้ เห็นคุณค่าครอบรัว เพื่อนฝูง หมู่คณะ
            7. นักผจญภัย - กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มองโลกแง่ดี สรรสร้างสังคม
            8. ผู้ปกป้อง - ตรงไปตรงมา พึ่งตนเอง มั่นใจ ปกป้องผู้อื่น
            9. ผู้ประสานไมตรี - เปิดรับ ใจดี หนุนผู้อื่น สร้างสามัคคี
            โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาคอยให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์นพลักษณ์ ช่วยนักศึกษาได้ค้นหาตัวตน ทำความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

บรรยกาศในกิจกรรม