Health Economics 02 - Economic Evaluation

โดย ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
Health Economics 03 - Health Insurance Systems

โดย ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
Health Economics 04 - Payment Methods under Health Insurance Systems

โดย ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
Health Economics 05 - Exercise and Discussion on Health Economics

โดย ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...