You are here

1 วัน กับสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย รามาธิบดี ม.มหิดล 

1 วัน กับสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย รามาธิบดี ม.มหิดล 

สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เรียนยากไหม? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรียนเหมือนหมอหรือไม่? ใน 1 วัน ต้องทำอะไรบ้าง?

วันนี้พี่ฉอเทียม - ศุภวิชญ์ ลาภจตุรพิธ รุ่นพี่วิชาเอกแก้ไขการพูด และพี่ผิง - พรพรรณ อัจฉริยะเสถียร รุ่นพี่วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน จะพามารู้จักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ให้มากขึ้น บรรยากาศการเรียนในสาขาวิชานี้จะเป็นยังไงบ้าง ตามมาดูกันเลย 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com