You are here

ตอบโจทย์สายแพทย์วิทย์ สาขาสร้างผู้เข้าใจความผิดปกติในการพูด l เ(ก)รียนไหนดี 

ตอบโจทย์สายแพทย์วิทย์ สาขาสร้างผู้เข้าใจความผิดปกติในการพูด l เ(ก)รียนไหนดี 

เตรียมพบกับคณะสายแพทย์ ที่ท็อปแท็ป ณภัทร โชคจินดาชัย ถึงกับตะลึงตั้งแต่ชื่อสาขากันเลยทีเดียวกับ สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความบกพร่องเกี่ยวกับการสื่อสารตั้งการพูด ไปจนถึงการได้ยิน  หลักสูตรจะปังและสนุกขนาดไหนติดตามไปพร้อมกัน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com