Daily Expert – รามา 101 ก้าวเข้าสู่การเป็นนักสื่อความหมายเต็มตัว 20 เม.ย. 60 (3/4)

Daily Expert – รามา 101 ก้าวเข้าสู่การเป็นนักสื่อความหมายเต็มตัว 20 เม.ย. 60 (3/4)

Rama Square ช่วง: Daily Expert – รามา 101
ก้าวเข้าสู่การเป็นนักสื่อความหมายเต็มตัว
วรรณวนัช กุลมาตย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย