งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

     ประชุมวิชาการนานาชาติ
1st International Online Conference on Pediatric Hearing loss:
Diagnosis, Management and Rehabilitation

     ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 


             วันที่ 22 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Online Conference on Pediatric Hearing loss: Diagnosis, Management and Rehabilitation ณ ห้องประชุม 910AAB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
             งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของโครงการ Thailand Hearing Hub ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรด้าน Audiology และ Speech-language pathology ที่มีชื่อเสียง จากทั้งประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และประเทศมาเลเซีย อาทิ Dr. Rebecca Kim จาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย Dr. Carol Westby จาก Bilingual Multicultural Services in Albuquerque สหรัฐอเมริกา และ Prof. Dr. Goh Bee See จาก Universiti Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทางระบบออนไลน์