You are here

ทีมยิงปืนมหาวิทยาลัยมหิดล รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา

 
     ทีมยิงปืนมหาวิทยาลัยมหิดล รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-4 พ.ย. ณ สนามยิงปืนค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี โดยทีม

นักแม่นยิงปืนลูกพระบิดา คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 ทองแดง

ซึ่งมีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เข้าร่วมแข่งขันด้วยทั้งหมดสองคน รางวัลประกอบไปด้วย

เหรียญทอง ประเภท ปืนสั้นอัดลมทีมหญิง ได้แก่ นางสาวพิมพ์ภาณี นิลแจ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เหรียญเงิน ประเภท ปืนยาวอัดลมทีมหญิง ได้แก่ นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com