You are here

การประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สื่อความหมาย บนสายธารแห่งการเติบโต

 
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการและการประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สื่อความหมาย บนสายธารแห่งการเติบโต ขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและการรวมตัวของนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยินทั่วประเทศ มีกิจกรรมการประชุมวิชาการ พูดคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะและวิชาชีพในอนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของวิชาชีพการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายในประเทศไทยและพิธีมุทิตาจิต ฉลองครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล