You are here

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ “Patient Experience” จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 29 ปี 2565 “

     แสดงความยินดี กับภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ “Patient Experience” จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 29 ปี 2565 “ รามาธิบดีล้ำค่า ด้วยนวัตกรรม นำพาสู่ความยั่งยืน” โครงการที่นำประสบการณ์ผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและความปลอดภัยของผู้รับบริการ  การเรียนรู้การพัฒนางานคุณภาพนำเสนอในรูปแบบ CQI