You are here

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ “Patient Experience” จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 29 ปี 2565 “

     แสดงความยินดี กับภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ “Patient Experience” จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 29 ปี 2565 “ รามาธิบดีล้ำค่า ด้วยนวัตกรรม นำพาสู่ความยั่งยืน” โครงการที่นำประสบการณ์ผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและความปลอดภัยของผู้รับบริการ  การเรียนรู้การพัฒนางานคุณภาพนำเสนอในรูปแบบ CQI 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com