รายงานสถิติการให้บริการฝึกพูดออนไลน์ ปี พ.ศ. 2563-2565

รายงานสถิติการให้บริการฝึกพูดออนไลน์ ปี พ.ศ. 2563-2565

รายงานสถิติการให้บริการฝึกพูดออนไลน์ ปี พ.ศ. 2563-2565
โดย : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล