การฝึกพูดออนไลน์

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการที่คลินิกฝึกพูด โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากการฝึกพูดนั้นจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร และใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที โดยการฝึกพูดจำเป็นต้องมีการแนะหลายช่องทาง ทั้งการสัมผัส การมองเพื่อเลียนแบบ การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด ล้วนเป็นการบริการที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงที่สามารถส่งผลกระทบกับผู้ป่วยต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการการประเมิน วินิจฉัย บำบัดฟื้นฟู ด้านภาษาและการพูด อย่างมีมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามมาตราการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางทีมนักแก้ไขการพูด โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงพัฒนารูปแบบการบริการฝึกพูดออนไลน์ (Telepractice) ขึ้นมาเป็นที่แรก

 

 

การฝึกพูดออนไลน์
โดย : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล