การฝึกพูดในผู้ป่วยไร้กล่องเสียง

 

การฝึกพูดในผู้ป่วยไร้กล่องเสียง
โดย : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล