ภาวะเสียการสื่อความ Aphasia

 

ภาวะเสียการสื่อความ Aphasia
โดย : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล