วันรักษ์การได้ยินโลก2564 - World Hearing Day 2021

 
 
     วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน วันรักษ์การได้ยินโลก World Hearing day 2021: Hearing care for all ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live ของภาควิชาฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น “รอบรู้....เรื่องรักษ์หูของลูกน้อย”,  “ลูกจ๋า...หนูได้ยินไหม...แล้วเมื่อไหร่หนูจะพูด”, “ชอบใช้หูฟัง...แต่กลัวหูพัง...ป้องกันอย่างไร”, “ไขข้อสงสัย...หูเสื่อมหูตึง...ส่งผลกระทบต่อสมองอย่างไร”  พร้อมกิจกรรม“ฮาวทู...รักษ์หูให้ถูกทาง” และร่วมสนุกกับการตอบคำถามชิงรางวัลมากมายภายในงานนี้