โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

 
 
     รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิด "โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3" ปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และมีการอบรมระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลราชวิถี