โครงการ “รู้จักตนเองและผู้อื่น ผ่าน นพลักษณ์” นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่4 วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 
      ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “รู้จักตนเองและผู้อื่น ผ่าน นพลักษณ์” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก อ.บวร วีระวัฒนานันท์, อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ), นางสาวณัฐธิดา ชูเดชา(นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย) และ นางสาวปรางทิพย์ ศิริชื่นวิจิตร (นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ห้อง 810 A-B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี