โครงการพัฒนาบุคลากร - โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รุ่นที่ 2

 
         ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยใช้ชื่อโครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 ให้กับ คณาอาจารย์ประจำภาควิชาฯ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เจ้าหน้าที่ภายในภาควิชาฯ ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี