You are here

โครงการพัฒนาบุคลากร - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจาะจุดแข็งเพื่อการพัฒนาทีม (Strength finder)

 
          อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจาะจุดแข็งเพื่อการพัฒนาทีม (Strength finder) ในวันที่ 29-30  มิถุนายน 2565 ให้กับ คณาอาจารย์ประจำภาควิชาฯ และนักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยมี ผศ. นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์, อาจารย์บวร วีระวัฒนานันท์ และอาจารย์สีวิกา สีลภูสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยาการให้กับการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 910B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ขอขอบคุณภาพจาก: งานสื่อสารองค์กร และงานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com