You are here

โครงการมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

 

     ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2565 และได้รับเกียรติจาก รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้โอวาสแก่นักศึกษาฯ ใน วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ห้อง910 B-C ชั้น9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ขอขอบคุณภาพจาก: งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล