งานเกษียณและเลี้ยงส่งอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2566

 
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเกษียณและเลี้ยงส่งให้แก่ อาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 1300-16.00 น. ณ โถงหน้าห้องอารีย์ วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก