โครงการมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

 
     

          รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ใน วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ห้อง910 B-C ชั้น9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ขอขอบคุณภาพจาก: งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล