Assoc. Prof. Dr. Anthony Pak-Hin Kong จาก University of Hong Kong เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 
     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนชาวต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Anthony Pak-Hin Kong จาก University of Hong Kong โดยมี อาจารย์พรจิต จิตรถเวช หัวหน้าสาขาแก้ไขด้านการพูด เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งอาจารย์ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ อาจารย์ ดร.สิทธิประภา อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.วรรษิญา กมลสิทธิชัย ผู้ช่วยอาจารย์ปารณัท เมืองสุวรรณ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับด้วย โดยการมาเยี่ยมเยียนครั้งนี้ ภาควิชา ฯ ได้บรรยายแนะนำคณะ ฯ และภาควิชา ฯ พร้อมทั้งนำชมหน่วยตรวจด้านการได้ยินและหน่วยตรวจด้านการพูด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อโอกาสในการสร้างความร่วมมือร่วมกัน