You are here

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา2564

 
 
 
     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวโอวาท แก่นักศึกษาใหม่
     โดย อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย” ประจำปีการศึกษา 2564 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com