นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ด้านกิจกรรม สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

 
 
 
     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-11.30 น. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาดูงาน ด้านกิจกรรม สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ในรายวิชา รมผส 303 การศึกษาพิเศษขั้นแนะนำ