You are here

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ด้านกิจกรรม สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

 
 
 
     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-11.30 น. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาดูงาน ด้านกิจกรรม สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ในรายวิชา รมผส 303 การศึกษาพิเศษขั้นแนะนำ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com