มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

 
 
 
     รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี และ รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา รองประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี เป็นตัวแทนสภาอาจารย์รามาธิบดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ณ ห้องสื่อความหมาย 2 ชั้น 4 อาคาร 4