โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบบทดสอบความเข้าใจและการใช้ภาษาในเด็ก 0 ถึง 4 ปี ในประเทศไทย”

 
     

          ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบบทดสอบความเข้าใจและการใช้ภาษาในเด็ก 0 ถึง 4 ปี ในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 67 โดยมี ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี และคุณปัทมลักษณ์ ลัธธนันท์ ให้เกียรติเป็นวิทยาการให้กับการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

          ขอขอบคุณภาพจาก: งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล