งานมุทิตาจิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 
 
     วันพุธที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้จัดงานมุทิตาจิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อำมาตยกุล รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา ทรรทรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต ถวิล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรนันท์ นิพัทธ์ธนันท์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้
     ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของภาควิชาฯ ณ ห้อง910B ชั้น9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้อง910B ชั้น9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี