การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีงบประมาณ 2566

 
     วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.30 น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร โดยมี อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ คณาอาจารย์ประจำภาควิชาฯ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร