มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563

 
 
     ในวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี และ รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา รองประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี เป็นตัวแทนสภาอาจารย์รามาธิบดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ณ ห้องสื่อความหมาย 2 ชั้น 4 อาคาร 4