โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีการศึกษา 2565

 
     วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีการศึกษา 2565 โดยมี อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ ให้เกียรติเป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565 
         
     ภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากรหลายท่าน อาทิ ร.อ.หญิงนวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล บรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการทำงาน,  คุณจิระภัทร สีแสงหน่อม บรรยายในการวางแผนการเงินและการลงทุน, และ คุณอารีรักษ์ เดชยงค์ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์ บรรยายในหัวข้อ การศึกษาต่อในต่างประเทศ
         
     ในการนี้ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุมาลี ดีจงกิจ ให้โอวาทในงานปัจฉิม และ อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์, ผศ.ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล อาจารย์ประจำชั้นกล่าวคำอวยพรนักศึกษาฯ โดยมีคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและผูกข้อมือแด่ว่าที่บัณฑิต ณ ห้องประชุม 910B-C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี