ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ บริจาค 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เข้ากองทุนภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ บริจาค 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เข้ากองทุนภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย รับมอบโดย ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ ณ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567