You are here

โครงการ “รู้จักตนเองและผู้อื่น ผ่าน นพลักษณ์” นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่4 วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 
 
            ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “รู้จักตนเองและผู้อื่น ผ่าน นพลักษณ์” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ), อาจารย์วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง (อาจารย์พิเศษ ประจำหลักสูตรฯ), อาจารย์ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม (อาจารย์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ห้อง 810 A-B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com