You are here

โครงการ “สื่อความหมายสู่ปลายฝันครั้งที่ 2”

 
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย จัดโครงการ “สื่อความหมายสู่ปลายฝันครั้งที่ 2” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-16.00 น. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รู้จักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มากขึ้น รวมทั้งได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของวิชาชีพนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยิน รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ณ  ห้องประชุม 910 A-C ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com