You are here

โครงการอบรม E-learning เชิงปฏิบัติการ ด้วยระบบ Moodle หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรม E-learning เชิงปฏิบัติการ ด้วยระบบ Moodle หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ให้กับ คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาประจำภาควิชาฯ โดยมี ผศ. พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา, คุณกนกอร ไชยรัตน์ บรรณารักษ์ และคุณพรศักดิ์ บัวระพา นักวิชาการสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยาการให้กับการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน การแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล